Smluvní podmínky

Smluvní podmínky o poskytování zdravotní péče v ordinaci MDDr. Michaely Baránkové platné od 1.7.2017

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatelem zdravotních služeb je MDDr. Michaela Baránková, IČO: 06010776, dále též jako „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí osoba jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu, kterou tvoří zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

MDDr. Michaela Baránková se zavazuje:

 • vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, parodontologie,stomatochirurgie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a zákony ČR.
 • vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů, a to v elektronické podobě,
 • nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.
 • Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu:
 • O svém orálním zdravotním stavu
 • o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • zároveň bude seznámen s cenou hrazenou pacientem za tento výkon.

V případě existence více možných variant léčby seznámí ošetřující lékař pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

MDDr. Michaela Baránková je povinna objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizovala čekání pacientů. Zároveň si však vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů. V případě nedodržení dohodnutého času ošetření o déle než 30 minut bude pacientovi nabídnuta možnost nového termínu objednání.

MDDr. Michaela Baránková je povinna dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

MDDr. Michaela Baránková si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je zejména povinen:

 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • dodržovat navržený léčebný postup
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik a dbát o vysoký standard své zubní hygieny
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny
 • po ukončení léčby docházet na pravidelné preventivní kontroly jednou za kalendářní rok i v případě, že nebude mít žádné obtíže.

Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky, přes facebook či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn z provozních důvodů měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky, přes facebook či e-mailem) o takové změně.

Pacient si je vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu či zrušení smluveného termínu v době kratší než 48 hodin (dále jen „absence“), vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace. Pacient a poskytovatel se dohodli, že v případě absence pacienta, je poskytovatel oprávněn účtovat pacientovi náhradu škody ve výši, odpovídající nákladům na provoz ordinace (tzn. minutová sazba ordinace) v rozsahu, odpovídajícím plánované délce léčby. Poskytovatelem vyčíslená škoda je splatná v den absence pacienta a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení nemá být jeho finanční zatížení, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 48 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně v ordinaci MDDr. Michaely Baránkové na adrese Hněvotínská 1394/59, 77 9 00 Olomouc, prostřednictvím elektronické pošty na ordinace@silesiandentist.cz nebo telefonicky na číslo : +420 736 196 261.

Dále si je pacient vědom, že v případě objednání na 1 a více hodinový termín ošetření je třeba uhradit zálohu ve výši 2000 Kč před ošetřením. Záloha po provedení ošetření bude odečtena z celkové částky za ošetření v den zákroku. V případě, že se na ošetření pacient nedostaví, záloha propadá. V případě nenadálé změny a nemožnosti se na zákrok dostavit, přeobjednání je možné nejpozději 48h před plánovaným termínem ošetření. V případě nemoci a zrušení objednávky v den zákroku pro vrácení zálohy je nutné potvrzení od lékaře. V opačném případě je záloha nevratná.

NADSTANDARDNÍ STOMATOLOGIE

MDDr. Michaela Baránková nabízí i nadstandardní stomatologické výkony, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY

MDDr. Michaela Baránková má smlouvy se zdravotními pojišťovnami v ČR, mimo ZPŠ (zaměstnanecká pojišťovna škoda). Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření, a to pouze za použití nejzákladnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi léčba účtována k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci nebo na webových stránkách www.silesiandentist.cz

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sestaví lékař jako léčebný a rozpočtový plán po uhrazení částky dle vynaloženého času na základě minutové kalkulace ordinace . V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena v léčebném a rozpočtovém plánu finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Uvedený rozpočtový plán se dále může měnit v závislosti na úrovni zubní hygieny a časovém odstupu zahájení léčby po vytvoření léčebného plánu či vývojem aktuálního směnného kurzu ČNB a s tím spojenou změnou cen zejména stomatologického materiálu na evropském trhu. Platba za ošetření probíhá hotově či po vystavení faktury. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba, výši zálohové platby stanoví lékař a informuje o skutečnosti pacienta předem.

Minutová sazba (MS), použitá ke kalkulaci cen výkonů a výrobků, reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i materiály a zajištění hygienického režimu ordinace.

Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

REKLAMACE

MDDr. Michaela Baránková poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou zejména:

 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • nesprávné používání protézy
 • neléčená dysfunkce čelistního kloubu
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní ujednání vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. V případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní ujednání v platnost při vstupu do ordinace MDDr. Michaely Baránkové.

Text podmínek je pacientovi k dispozici k nahlédnutí jak v čekárně a ordinaci MDDr. Michaely Baránkové, tak na webových stránkách poskytovatele www.silesiandentist.cz