Vnitřní řád ordinace

Plné znění vnitřního řádu zubní ordinace MDDr. Michaely Baránkové, který je v souladu s Předpisem č. 372/2011 Sb., tj. Zákonem o zdravotních službách a Etický kodexem vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 25.2.1992.      

 

Práva pacienta

I.I. Pacient má všechny práva dle Předpisu č. 372/2011 Sb., tj. Zákonu o zdravotních službách

I.II. Pacient má ústavně zaručené právo na zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle jeho vlastních potřeb, má právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sám se svobodně rozhodovat.

I.II. Pacient má právo na informovaný souhlas.

Jakýkoli výkon v oblasti péče o zdraví může být proveden pouze za podmínky, že k němu poskytne svobodný a informovaný souhlas (výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené, tj. je-li mu uloženo povinné léčení; jde-li o nosiče závažné přenosné nemoci; jeví-li známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sám sebe nebo své okolí). Má  právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Na základě těchto informací má právo svobodně, bez nátlaku a s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupí.

I.III. Pacient má právo na ochranu osobních údajů.

I.IV. Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „vnitřní řád“).

I.V. Pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.

I.VI. Pacient má právo na to, být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

I.VII. Pacient má právo na to, znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.

I.VIII. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.

I.IX. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 

Pravidla ordinace – vnitřní řád

Povinnosti pacienta

Objednání se k lékaři

II.I.  Pacient je povinen se na návštěvu, vyjma případů akutní bolesti, objednat  předem. Nejlépe telefonicky na čísle: 736 196 261

II.II.  Lhůta objednání je dána momentálním vytížením ordinace. V ojedinělých případech může udělat lékař výjimku.

II.III. Objednaní pacienti jsou bráni do ordinace přednostně, nicméně výhradní právo volby zůstává ošetřujícímu lékaři.

II.IV.  Ve výjimečných případech je možné i ošetření mimo pracovní dobu, které je však zpoplatněno 7000,- Kč, slovy sedmi tisíci korunami českými.

II.V.  Pacient je povinen dostavit se na ošetření ve stanovený den  a hodinu. Není možné, vzhledem k ohleduplnosti k ostatním pacientům, termín bez předchozí domluvy měnit.

II.VI.  Pokud se pacient nemůže na domluvený termín do ordinace dostavit, je povinen to lékaři oznámit, a to nejméně 48 hodin před plánovanou návštěvou.

II.VII.  V případě, že se pacient předem neomluví a termín návštěvy propadne, bude v návštěvě následující napomenut a bude požádán o složení vratné zálohy na následující ošetření.

II.VIII.V případě opakované absence nebo nedostavení se na delší lékařský výkon, má lékař právo vybírat vratnou zálohu ve výši 2000,-Kč, slovy dva tisíce korun českých, za každou započatou hodinu. V případě, že se pacient na náhradní termín dostaví, bude mu záloha vrácena v plné výši, v případě opačném bez náhrady propadne.

 

Ošetření v případě akutní bolesti:

II.IX. Pacienti s akutní bolestí budou ošetřeni po předchozí telefonické domluvě.

II.X. V případě nutnosti budou pacienti s akutní bolestí - život ohrožujícího stavu ošetřeni v průběhu celého dne, přednostně jsou však bráni pacienti objednaní.

                                               

Prokázání totožnosti

II.XI. Pacient má povinnost prokázat svou totožnost občanským průkazem.

II.XII. Pacient má také povinnost na vyzvání předložit průkaz zdravotní pojišťovny.

 

Léčba

II.XIII. Pacient je povinen pečlivě dodržovat léčebný plán, po předchozím souhlasu s ním a za podmínky, že s ním byl řádně seznámen. Pacient se může s prosbou o radu kdykoli obrátit na lékaře, telefonicky, emailem nebo dle domluvy.

 

Pacientovo chování v prostorách čekárny a ordinace

III.I. Pacient přichází na lékařské vyšetření upraven a čistý, v souladu se základními hygienickými návyky.

III.II.V prostorách čekárny se chová tiše, usadí se a vyčká příchodu zdravotnického personálu.

III.III. Dále také pacient úmyslně neničí nebo neodcizuje vybavení čekárny nebo ordinace.

III.IV. Pacient je povinen dodržovat vnitřní řád ordinace.

III.V. Stejně jako pacient i lékař a další ošetřující personál mají právo na důstojné jednání, s úctou a respektem.

 

Závěrečná ustanovení

IV.I. Tento vnitřní řád byl sepsán v souladu s Ústavou ČR a Zákonem o zdravotních službách.

IV.II. Tento řád je umístěn v čekárně zubní ordinace MDDr. Michaely Baránkové, zveřejněn na internetových stránkách www.silesiandentist.cz. Na vyžádání je k dispozici přímo v ordinaci u zdravotní sestry.

 

V Olomouci, dne 1.6.2023